Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

PINB Miasta Skierniewicesobota, 19 stycznia 2019 r.

imieniny: Henryka, Mariusz

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PINB

Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (j.t. Dz.U.2013.1409 z późn. zm.)

 •  zmiana inwestora w decyzjach organu nadzoru budowlanego na wznowienie robot budowlanych (art. 40 ust.2)

 •  przyjmowanie zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę oraz oświadczeń kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego (art. 41 ust.4 )

 •  wydawanie nakazów, w drodze decyzji, rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części (art.48, 49b, 50a, 51)

 •  badanie: zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; kompletność projektu budowlanego i posiadania wymaganych opinii, pozwoleń i sprawdzeń; wykonania projektu przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane (art.49)

 •  sprawy dotyczące opłaty legalizacyjnej (art.49, 49a, 49b)

 •  wydawanie postanowień o wstrzymaniu robót budowlanych (art.48, 49b, 50)

 •  wydawanie decyzji związanych z niewłaściwym wykonaniem robót budowlanych (art.51)

 •  przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu robót budowlanych i wydawanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (art. 54, 55, 57 ust.4, 59)

 •  przeprowadzanie obowiązkowej kontroli budowy (art. 59a, 59c ust.1, 59d ust.1, 59g ust. 1)

 •  wydawanie decyzji nakazującej przeprowadzenie kontroli obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania (art.62 ust.3)

 •  prawo żądania udostępnienia od właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, protokołów z kontroli obiektu budowlanego, oceny i ekspertyz dotyczących stanu technicznego oraz dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą (art. 65)

 •  wydawanie w drodze decyzji nakazów usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości (art. 66)

 •  wydawanie decyzji nakazujących właścicielowi lub zarządcy, rozbiórkę obiektu i uporządkowanie terenu, w przypadku gdy obiekt budowlany nie nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia (art.67 ust.1)

 •  wydawanie w drodze decyzji nakazów właścicielowi lub zarządcy obiektu budowlanego bezpośrednio grożącego zawaleniem opróżnienie bądź wyłączenie w określonym terminie całości lub części budynku z użytkowania; przesyłanie ww decyzji obowiązanemu do zapewnienia lokali zamiennych na podstawie odrębnych przepisów (art. 68)

 •  wydawanie zarządzeń; umieszczenia na budynku zawiadomienia o stanie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia oraz zakazie jego użytkowania, wykonania doraźnych zabezpieczeń i usunięcie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia z określeniem terminów ich wykonania (art.68)

 •  zapewnienie, na koszt właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, zastosowania niezbędnych środków zabezpieczających, w razie konieczności podjęcia działań mających na celu usunięcie niebezpieczeństwa dla ludzi lub mienia (art. 69)

 •  przyjmowanie protokołów pokontrolnych dotyczących przeprowadzanych kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części (art.70 ust.2)

 •  nakazywanie w drodze decyzji właścicielowi albo zarządcy przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, w razie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez pozwolenia (art. 71a )

 •  prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie katastrof budowlanych (art.74)

 •  przyjmowanie zawiadomień o katastrofach budowlanych (art.75 ust.1 pkt 3 lit.a)

 •  obowiązek niezwłocznego powołania, po otrzymaniu zawiadomienia o katastrofie budowlanej, komisji w celu ustalenia przyczyn i okoliczności katastrofy budowlanej oraz zakresu czynności niezbędnych do likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia (art. 76)

 •  obowiązek niezwłocznego zawiadomienia, po otrzymaniu zawiadomienia o katastrofie budowlanej, o tej katastrofie właściwy organ nadzoru budowlanego wyższego stopnia oraz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (art.76)

 •  wydawanie decyzji dotyczących czynności zabezpieczających w przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej (art.78)

 •  zgłaszanie wniosków dotyczących wszczęcia postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (art.97 ust.1)

 •  prowadzenie postępowań egzekucyjnych

 •  odpowiedzi na skargi i wnioski

Źródło informacji: Agnieszka Sadkowska. Data utworzenia: 2016-02-29.
Wprowadził do systemu: Marcin Urbański. Data wprowadzenia: 2016-02-29 08:48:57.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Urbański. Data publikacji: 2016-02-29 08:48:57.
czytano: 488 razy, id: 20
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2016-02-29
Nowa wiadomość
Marcin Urbański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego miasta Skierniewice
ul. Jagiellońska 29, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 833-39-14, 46 833-39-14
e-mail: nadzor@skierniewice.pinb.gov.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Powiatowego Inspektoratu Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Skierniewice 2019